สินเชื่อบุคคล
เพอร์ซันนัลแคช

รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ชำระคืนเท่ากันทุกงวด

พิเศษ

ดอกเบี้ย

9.99

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 12 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

12.22

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

13.33

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 36 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

14

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 30 เดือน
สำหรับพนักงานประจำต่อเดือน
(Fix Income) และ เจ้าของกิจการ
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

15

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 36 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

16.88

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 48 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

18.88

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 60 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

19.99

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 72 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon register

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

icon money

วงเงินอนุมัติตั้งแต่
20,000 – 2,000,000 บาท

icon calendar

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน
เดือนละเท่า ๆ กัน

icon saving

คิดอัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอก

icon calendar

อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน
และสูงสุดเท่ากับ 72 เดือน

สมัครวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

สมัครวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

บาท

ยอดผ่อนต่อเดือน

บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบุคคล PersonalCash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำ
รายได้ประจำ (Fix Income)
ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 18.88% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
19.99% ต่อปี เท่ากับ 72 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9.99% ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน
12.22% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
15% ต่อปี สูงสุด 36 เดือน
40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 16.88% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 13.33% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
สินเชื่อบุคคล PersonalCash For Auto Loan
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ และเจ้าของกิจการ
รายได้ ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
พนักงานประจำ (Fix Income)
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
14% ต่อปี เท่ากับ 30 เดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
เจ้าของกิจการ
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
3. รายได้
3.1 รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 18.88% ต่อปี หรือ 19.99% ต่อปี
3.2 รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี หรือ 12.22% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
3.3 รายได้ประจำต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 16.88% ต่อปี
3.4 รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

เจ้าของกิจการ
1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
3. รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน เลือกรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) สมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

สินเชื่อบุคคล PersonalCash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำ
รายได้ประจำ (Fix Income)
ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 18.88% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
19.99% ต่อปี เท่ากับ 72 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9.99% ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน
12.22% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
15% ต่อปี สูงสุด 36 เดือน
40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 16.88% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 13.33% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
สินเชื่อบุคคล PersonalCash For Auto Loan
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ และเจ้าของกิจการ
รายได้ ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
พนักงานประจำ (Fix Income)
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
14% ต่อปี เท่ากับ 30 เดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
เจ้าของกิจการ
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับดอกเบี้ย 12.22% ต่อปี ผู้สมัครจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี ผู้สมัครจะต้องมีประวัติดีในการชำระสินเชื่อรถยนต์มาแล้ว 24 เดือน
 • สำหรับ ดอกเบี้ย 16.88% ต่อปี ผู้สมัครจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 12 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
* พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
ปี
เดือน
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร และ

เลือกวงเงิน และ ระยะเวลาผ่อนชำระที่ต้องการ

loading red

ท่านมีโอกาสกู้สูงสุดถึง บาท และสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด ปี
* ข้อมูลที่แสดงเป็นการประมาณการเบื้องต้น

บาท
icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คืออะไร ?
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คือ บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา โดยมีกำหนดผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน ตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญา ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน (อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน) สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เมื่อได้รับอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินอนุมัติสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครตั้งแต่วันที่สมัคร

สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คือ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้คุณสามารถมีเงินก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายในเรื่องที่ต้องการ โดยมีอัตราดอกเบี้ย พร้อมรูปแบบการชำระคืนแต่ละเดือน เท่าๆ กัน อย่างลงตัวตลอดอายุสัญญา ตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด และหากคุณกำลังมีปัญหาด้านการเงินหรือต้องการเงินก้อนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการลงทุนในธุรกิจใหม่ ขยายธุรกิจ, ซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ เพื่อรีโนเวทต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือ เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล เพื่อการศึกษา หรือ ปิดหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลช่วยคุณได้
2. สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ถึงสมัครได้ ?
พนักงานประจำ มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้ สมัครฟรี สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยากรู้ผลอนุมัติเร็ว
3. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สามารถสมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด คือ
 • พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 21-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • 4. วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

  หมายเหตุ : วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

  5. ต้องเสียค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่ ?
  คุณสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ ยื่นหลักฐานการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคาร CIMB ได้ทุกสาขา

  ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสินเชื่อ

  6. การคิดอัตราดอกเบี้ย ของสินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หรือ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด กล่าวคือ เมื่อเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยที่จะถูกนำมาคำนวณในงวดถัดไปก็จะลดตามไปด้วย
  7. ระยะเวลาผ่อนชำระนานเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช มีระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา)
  สมัคร
  เลย
  icon arrow