สินเชื่อบุคคลเพอร์ซัลนัลแคช

รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ชำระคืนเท่ากันทุกงวด สมัครสินเชื่อออนไลน์

สมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 1,500,000 บาท
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน (ระยะเวลาการผ่อนขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคาร)
# ดูรายละเอียดสินเชื่อตามตารางด้านล่าง
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช  สำหรับพนักงานประจำ
สำหรับพนักงานทีมีรายได้ประจำต่อเดือน(บาท) ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อายุสัญญา
20,000 9% อายุสัญญา 12 เดือน
12% อายุสัญญา 24 เดือน
18% อายุสัญญา 60 เดือน
30,000 11.84% อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
15% อายุสัญญา 36 เดือน
40,000 16.88% อายุสัญญาเท่ากับ 48 เดือน
50,000 13.33% อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช  สำหรับคนมีรถ
สำหรับพนักงานทีมีรายได้ประจำ/เจ้าของกิจการ ต่อเดือน(บาท) ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อายุสัญญา
30,000 14% อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้      

3.1  รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี หรือ 12% ต่อปี หรือ 18% ต่อปี     
3.2  รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
3.3  รายได้ประจำต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 16.88% ต่อปี
3.4  รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

 • เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ 
   สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และ
   สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน 
   และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • เจ้าของกิจการ
 1. อายุ 21 - 60 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน เลือกรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 3. หนังสือจดทะเบียนการค้ามาแล้ว 3 ปี
 4. เอกสารแสดงรายได้
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน  2 บัญชี(ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น) 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข     

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) สมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช  สำหรับพนักงานประจำ
สำหรับพนักงานทีมีรายได้ประจำต่อเดือน(บาท) ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อายุสัญญา
20,000 9% อายุสัญญา 12 เดือน
12% อายุสัญญา 24 เดือน
18% อายุสัญญา 60 เดือน
30,000 11.84% อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
15% อายุสัญญา 36 เดือน
40,000 16.88% อายุสัญญาเท่ากับ 48 เดือน
50,000 13.33% อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับคนมีรถ  สำหรับพนักงานประจำ
สำหรับพนักงานทีมีรายได้ประจำ/เจ้าของกิจการ ต่อเดือน(บาท) ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อายุสัญญา
30,000 14% อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ย 14%ต่อปีอายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีในการชำระสินเชื่อรถยนต์มาแล้ว 24 เดือน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000บาทขึ้นไป และสำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทประกอบธุรกิจมาแล้ว 3ปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000 บาท และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
 • สำหรับดอกเบี้ย 11.84%ต่อปี อายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน ลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน
 • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร 
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน เฉพาะลูกค้าทีไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 ท่านจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขอให้ท่านแจ้งรายละเอียด หากเคยขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา ภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ของจำนวนยอดเงินต้นคงเหลือในงวดที่ปิดบัญชีสินเชื่อ  
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามที่เงื่อนไขธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือจนกว่าท่านจะชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด  กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 •  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
   

หมายเหตุ พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน

หมายเหตุ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณวงเงินและดอกเบี้ย

ปี
เดือน
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร
ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว