สินเชื่อบุคคล
เพอร์ซันนัลแคช

รับเงินก้อน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ชำระคืนเท่ากันทุกงวด

พิเศษ

ดอกเบี้ย

9

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 12 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

11.84

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

12

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 24 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

13.33

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 36 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

14

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน
สำหรับพนักงานประจำต่อเดือน
(Fix Income) และ เจ้าของกิจการ
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

15

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 36 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

16.88

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 48 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป

พิเศษ

ดอกเบี้ย

18

%

ต่อปี

ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 60 เดือน
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon register

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

icon money

วงเงินอนุมัติตั้งแต่
20,000 – 2,000,000 บาท

icon calendar

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน
เดือนละเท่า ๆ กัน

icon saving

คิดอัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอก

icon calendar

อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน
และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

สมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

สมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

บาท

ยอดผ่อนต่อเดือน

บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อบุคคล PersonalCash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำ
รายได้ประจำ (Fix Income)
ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9% ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
12% ต่อปี สูงสุด 24 เดือน
18% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 11.84% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
15% ต่อปี สูงสุด 36 เดือน
40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 16.88% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 13.33% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
สินเชื่อบุคคล PersonalCash For Auto Loan
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ และเจ้าของกิจการ
รายได้ ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
พนักงานประจำ (Fix Income)
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
14% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
เจ้าของกิจการ
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
3. รายได้
3.1 รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี หรือ 12% ต่อปี หรือ 18% ต่อปี
3.2 รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
3.3 รายได้ประจำต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 16.88% ต่อปี
3.4 รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

เจ้าของกิจการ
1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
3. รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน เลือกรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) สมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

สินเชื่อบุคคล PersonalCash สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำ
รายได้ประจำ (Fix Income)
ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 9% ต่อปี เท่ากับ 12 เดือน 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
12% ต่อปี สูงสุด 24 เดือน
18% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 11.84% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน
15% ต่อปี สูงสุด 36 เดือน
40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 16.88% ต่อปี เท่ากับ 48 เดือน
50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 13.33% ต่อปี เท่ากับ 36 เดือน
สินเชื่อบุคคล PersonalCash For Auto Loan
สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ และเจ้าของกิจการ
รายได้ ดอกเบี้ยพิเศษ อายุสัญญา วงเงินอนุมัติ
พนักงานประจำ (Fix Income)
30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
14% ต่อปี เท่ากับ 24 เดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
เจ้าของกิจการ
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  • สำหรับดอกเบี้ย 14%ต่อปีอายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีในการชำระสินเชื่อรถยนต์มาแล้ว 24 เดือน สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และสำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทประกอบธุรกิจมาแล้ว 3 ปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000 บาท และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
  • สำหรับดอกเบี้ย 11.84%ต่อปี อายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน ลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน
  • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
  • พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน เฉพาะลูกค้าทีไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 ท่านจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขอให้ท่านแจ้งรายละเอียด หากเคยขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญา ภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ของจำนวนยอดเงินต้นคงเหลือในงวดที่ปิดบัญชีสินเชื่อ
  • หากชำระคืนไม่ตรงตามที่เงื่อนไขธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือจนกว่าท่านจะชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ
* พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
** เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
ปี
เดือน
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร และ

เลือกวงเงิน และ ระยะเวลาผ่อนชำระที่ต้องการ

loading red

ท่านมีโอกาสกู้สูงสุดถึง บาท และสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด ปี
* ข้อมูลที่แสดงเป็นการประมาณการเบื้องต้น

บาท
icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช คืออะไร ?
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ตามงวดที่ระบุไว้ในสัญญา
2. สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ถึงสมัครได้ ?
พนักงานประจำ มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้
3. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน หรือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
4. วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่ ?
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ธนาคาร
5. ต้องเสียค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่ ?
ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
6. อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้นลดดอก ใช่ไหม ?
เป็นแบบอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก
7. ระยะเวลาผ่อนชำระนานเท่าไหร่ ?
ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน
สมัคร
เลย
icon arrow