วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ ไม่ต้องใช้บัตร สะดวก เบิกถอนวงเงินสินเชื่อผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking

สมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน (บาท)

ดอกเบี้ยพิเศษ

หลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ (บาท)

50,000

5.55%ต่อปี (CLR-14.45%)

นาน 5 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นดอกเบี้ย 18%ต่อปี

(CLR-2%)

สูงสุด 5 เท่า

ของรายได้

30,000

7.30%ต่อปี (CLR-12.7%)

นาน 12 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็นดอกเบี้ย 14.60%ต่อปี (CLR-5.4%)

50,000

9%ต่อปี (CLR-11%)

นาน 9 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็นดอกเบี้ย 24%ต่อปี (CLR +4%)

สูงสุด 5 เท่า

ของรายได้


วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานประจำรายได้รวมต่อเดือน

พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน (บาท)

ดอกเบี้ยพิเศษ

หลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด

30,000

11.88%ต่อปี (CLR-8.12%)

นาน 24 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 25 ปรับเป็นดอกเบี้ย 15%ต่อปี

(CLR-5%)

500,000


พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 1. อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้

สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 11.88% ต่อปี นาน 24 รอบบัญชีแรก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ กรณี สมัครโปรแกรม Day 1  Cash
 3. เอกสารแสดงรายได้ สำหรับเจ้าของกิจการ 
  • สำเนาบัญชี (statement) ย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ 
   สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และ
   สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน 
   และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ExtraCash

 • โอนวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ตลอด  24 ชั่วโมง ผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking
 • สบายจ่ายคืนขั้นต่ำ 3%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

สมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน (บาท)

ดอกเบี้ยพิเศษ

หลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ (บาท)

50,000

5.55%ต่อปี (CLR-14.45%)

นาน 5 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นดอกเบี้ย 18%ต่อปี

(CLR-2%)

สูงสุด 5 เท่า

ของรายได้

30,000

7.30%ต่อปี (CLR-12.7%)

นาน 12 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็นดอกเบี้ย 14.60%ต่อปี (CLR-5.4%)

50,000

9%ต่อปี (CLR-11%)

นาน 9 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็นดอกเบี้ย 24%ต่อปี (CLR +4%)

สูงสุด 5 เท่า

ของรายได้


วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานประจำรายได้รวมต่อเดือน

พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน (บาท)

ดอกเบี้ยพิเศษ

หลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษ

วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด

30,000

11.88%ต่อปี (CLR-8.12%)

นาน 24 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 25 ปรับเป็นดอกเบี้ย 15%ต่อปี

(CLR-5%)

500,000

 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ   

 • ลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติจะต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital  Banking  เพื่อพร้อมใช้ในการโอนวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านเอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  (แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking  รองรับสำหรับ Android เวอร์ชัน 6  ขึ้นไป หรือ I Phone 6 และ IOS 10 ขึ้นไป)   
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย(Consumer Loan Rate : CLR) ณ วันที่ 1 เมษายน 2564  เท่ากับอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
 • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า  30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอหรือมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3%ต่อปี ของยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าค้างชำระทั้งจำนวนหรือจนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 •  การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด                                    
   *หมายเหตุ พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
หมายเหตุ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณวงเงินและดอกเบี้ย

ปี
เดือน
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร
ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว