วงเงินสินเชื่อบุคคล
เอ็กซ์ตร้าแคช

วงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ เงินสดพร้อมใช้ยามฉุกเฉิน วงเงินพร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI

5.55

%

ต่อปี (CLR-14.45%)

5 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 6 ปรับดอกเบี้ย 18% ต่อปี (CLR-2%)

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้
ประจำเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

7.3

%

ต่อปี(CLR-12.7%)

12 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 13 ปรับดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี (CLR-5.4%)

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้
ประจำเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
(วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 50,000 บาทเท่านั้น)

9

%

ต่อปี (CLR-11%)

9 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 10 ปรับดอกเบี้ย 24% ต่อปี (CLR+4%)

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้
ประจำเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

11.88

%

ต่อปี(CLR-8.12%)

24 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 25 ปรับดอกเบี้ย 15% ต่อปี (CLR-5%)

สำหรับพนักงานประจำรายได้รวมต่อเดือน
ประจำเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ :
* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ณ วันที่ 4 ต.ค. 66 = 20% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7.3% ถึง 25% ต่อปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon register

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

icon money

วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้

icon mobile app

สะดวก เบิกถอนผ่านแอปพลิเคชัน
CIMB THAI

icon clock

เงินสดพร้อมใช้ 24 ชม.

icon cashback

สบายจ่ายคืนขั้นต่ำ 5%
แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

สมัครวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

สมัครวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนขั้นต่ำ

บาท

ยอดชำระขั้นต่ำ

บาท/เดือน


ดอกเบี้ยต่อวัน

บาท/วัน


*** หมายเหตุ : ยอดชำระขั้นต่ำ ได้มาจากการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งเป็นเพียงยอดชำระโดยประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และหลักเกณฑ์การอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินสินเชื่อบุคคล ExtraCash สำหรับพนักงานประจำ
พนักงานประจำรายได้ (Income) ดอกเบี้ยพิเศษ หลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
รายได้ ประจำ 30,000 บาท
ต่อเดือนขึ้นไป
7.3% ต่อปี (CLR-12.7%)
12 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 13 ปรับดอกเบี้ยเป็น 14.60% ต่อปี(CLR-5.4%) 50,000 บาทเท่านั้น
9% ต่อปี(CLR-11%)
9 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 10 ปรับดอกเบี้ยเป็น 24% ต่อปี(CLR+4%) 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
รายได้ รวม 30,000 บาท
ต่อเดือนขึ้นไป
11.88% ต่อปี(CLR-8.12%)
24 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 25 ปรับดอกเบี้ยเป็น 15% ต่อปี(CLR-5%) สูงสุด 500,000 บาท
รายได้ ประจำ 50,000 บาท
ต่อเดือนขึ้นไป
5.55% ต่อปี(CLR-14.45%)
5 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 6 ปรับดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี(CLR-2%) 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

รายละเอียดการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1. อายุ 21 - 60 ปี
2. สัญชาติไทย
3. รายได้

วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ

 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก
 • รายได้รวมต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 11.88% ต่อปี นาน 24 รอบบัญชีแรก

พิเศษ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องรอส่งเอกสารผ่าน แมสเซนเจอร์ ทราบผลอนุมัติภายใน 3 ชม สมัครได้ทุกที่ ทุกเวลา คลิกเพื่อดาวน์โหลดแอป หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเหตุ ธนาคารจะดำเนินการพิจารณาใบสมัครสินเชื่อของท่านในช่วงเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ กรณี สมัครโปรแกรม Day 1 Cash
3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
สมัครวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

วงเงินสินเชื่อบุคคล ExtraCash สำหรับพนักงานประจำ
พนักงานประจำรายได้ (Income) ดอกเบี้ยพิเศษ หลังพ้นจากดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินอนุมัติสินเชื่อ
รายได้ ประจำ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 7.3% ต่อปี(CLR-12.7%)
12 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 13 ปรับดอกเบี้ยเป็น 14.60% ต่อปี(CLR-5.4%) 50,000 บาทเท่านั้น
9% ต่อปี(CLR-11%)
9 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 10 ปรับดอกเบี้ยเป็น 24% ต่อปี(CLR+4%) 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
รายได้ รวม 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 11.88% ต่อปี(CLR-8.12%)
24 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 25 ปรับดอกเบี้ยเป็น 15% ต่อปี(CLR-5%) สูงสุด 500,000 บาท
รายได้ ประจำ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 5.55% ต่อปี(CLR-14.45%)
5 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 6 ปรับดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี(CLR-2%) 5 เท่าของรายได้
หรือ
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติจะต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน CIMB THAI เพื่อพร้อมใช้ในการโอนวงเงินวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านเอปพลิเคชัน CIMB THAI (แอปพลิเคชัน CIMB THAI รองรับสำหรับ Android เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป หรือ IOS เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป)
 • กรณีลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจากธนาคาร ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดการขอหรือมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3%ต่อปี ของยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าค้างชำระทั้งจำนวนหรือจนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช และรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ :
* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
* พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน
* อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ณ วันที่ 4 ต.ค. 66 = 20% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7.3% ถึง 25% ต่อปี

แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
ปี
เดือน
ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจ โดยข้าพเจ้ายอมรับ และ ของธนาคาร

เลือกวงเงิน และ อัตราดอกเบี้ย

บาท
icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คืออะไร ?

วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คือ บริการสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ ในรูปแบบสินเชื่อหมุนเวียน หรือ วงเงินพร้อมใช้ เป็นเสมือนบัตรกดเงินสดในยุคดิจิทัล ที่อยู่ในรูปแบบของสินเชื่อเงินสด ที่คุณสามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้บัตรกดเงินสด หรือ เดินตามหาตู้กดเงินสดอีกต่อไป ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคุณเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินสด คุณสามารถกดโอนวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ในแอปออกไปใช้ได้ เหมือนกับการเอาบัตรกดเงินสดไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม


ประโยชน์ของการสมัครสินเชื่อเงินสด หรือวงเงินพร้อมใช้ คือ เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสด หรือต้องการเงินฉุกเฉิน เช่น ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล, เงินลงทุนธุรกิจ ฯลฯ คุณจะมีเงินสำรองพร้อมใช้ทันที ไม่ต้องแบกรับภาระหนี้จากการกดเงินจากบัตรเครดิต หรือหยิบยืมคนใกล้ตัวให้ลำบากใจ เพราะคุณสามารถโอนเงินจากวงเงินสินเชื่อออกมาใช้ได้ทันที และไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน หากไม่มีการเบิกถอนวงเงินออกมาใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย


วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช มีเงื่อนไขการชำระเงิน 2 รูปแบบ คือ

 • การชำระเงินแบบจ่ายขั้นต่ำ 5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • ชำระเต็มจำนวน

 • วงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คือ บริการสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ หรือ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ที่อยู่ในรูปแบบสินเชื่อออนไลน์ หรือ สินเชื่อดิจิทัล เป็นบริการให้วงเงินสินเชื่อผ่านทางออนไลน์ สมัครฟรี สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก รู้ผลอนุมัติเร็ว

  2. สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงสมัครได้ ?

  สินเชื่อเงินสดเอ็กซ์ตร้าแคช คือบริการสินเชื่อหมุนเวียน หรือวงเงินพร้อมใช้ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป เพียงมีสลิปเงินเดือน ก็สามารถสมัครสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ เอ็กซ์ตร้าแคชได้ สมัครสินเชื่อออนไลน์ง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก รู้ผลอนุมัติเร็ว


  อัตราดอกเบี้ย วงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อเอ็กซ์ตร้าแคช

 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชี
 • รายได้รวมต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 11.88% ต่อปี นาน 24 รอบบัญชีแรก
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก

 • หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

  3. ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการสมัครด้วยหรือไม่ ?
  วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด คือ
 • พนักงานประจำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • อายุ 21-60 ปี
 • สัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • 4. วงเงินอนุมัติสูงสุดเท่าไหร่ ?
  วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

  หมายเหตุ : วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

  5. ต้องเสียค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อเท่าไหร่ ?
  สินเชื่อเงินสดเอ็กซ์ตร้าแคช เป็นสินเชื่อหมุนเวียน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ และคุณสามารถสมัครวงเงินพร้อมใช้ เอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.cimbthaionlinecampaign.com/droplead/extra.html หรือ สามารถยื่นหลักฐานการสมัครสินเชื่อ ได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา  
  6. การคิดดอกเบี้ยวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ?
  วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช คิดดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก ตามยอดเงินต้นคงค้าง มีการคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจำนวนเงินที่เบิกถอนผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai

  หมายเหตุ

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน
 • ดอกเบี้ยจะถูกคิดเมื่อมีการเบิกถอนวงเงินเท่านั้น ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน แต่ยังไม่ดำเนินการเบิกถอน ไม่คิดดอกเบี้ย
 • ชำระเงินคืนเมื่อไหร่ก็ได้
 • 7. เบิกถอนวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อวันได้เท่าไหร่ ?
  สามารถเบิกถอนวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ได้สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน หรือจำนวนครั้งในการเบิกถอนได้สูงสุด 8 ครั้งต่อวัน โดยสามารถทำการเบิกถอนวงเงินสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thaiได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  สมัคร
  เลย
  icon arrow