สินเชื่ออเนกประสงค์

แหล่งเงินทุนสำหรับคนมีโฉนด

5.39

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.77% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

5.59

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.82% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.77% - 6.82% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon deed

แหล่งเงินทุนสำหรับ
คนมีโฉนด

icon laptop

ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้
สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

icon money

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 30 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภัย)

icon saving

ดอกเบี้ย
ที่ดึงดูด

icon pie chart

สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกัน ไม่เกิน 80%
ของราคาประเมิน

สมัครวันที่ 1 มิ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2567

สมัครวันที่ 1 มิ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2567

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

บาท
ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุด 10 ล้านบาท
ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 20 ปี
สำหรับ Mortgage Power สูงสุด 10 ปี สำหรับ Property Loan

ยอดผ่อนต่อเดือน

บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
คงที่ = 3.99% MRR - 3.16 % MRR - 2.00 % 5.39 % 6.77 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
คงที่ = 4.19% MRR - 2.96 % MRR - 2.00 % 5.59 % 6.82 %

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.77% - 6.82% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

รายละเอียดการสมัคร

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
3. ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่ น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงาน
ในระดับบริหารตั้งแต่ ระดับผู้จัดการ / หัวหน้างานขึ้นไป
≥ 1 ปีขึ้นไป **
เจ้าของกิจการ ≥ 2 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ :
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

5. ผู้กู้หลักและกู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง สามี ภรรยา (คู่รักเพศเดียวกันสามารถกู้ร่วมกันได้ โดยให้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน)
6. รายได้ขั้นต่ำ

สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
กรณีกู้เดี่ยว 50,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
50,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
50,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาเอกสาร ภพ. 30 และใบเสร็จ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 85% ของราคาประเมิน ไม่รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (กรณีวงเงินกู้มากกว่า 10 ล้านบาท สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน รวมค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 30 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี
 • เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 • เรียกเก็บ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ

แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
บาท/เดือน
ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจ โดยข้าพเจ้ายอมรับ และ ของธนาคาร

เลือกวงเงิน และ อัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดผ่อนต่อเดือน

0

บาท/เดือน

icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน กับ สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แหล่งเงินทุนสำหรับคนมีโฉนด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 30 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และประกันอัคคีภัย)
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.19%
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
 • 2. สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ คืออะไร ?
  สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ต้องใช้บ้านซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ผู้กู้มีนำมาใช้ค้ำประกัน เพื่อขอวงเงินนำออกมาใช้จ่าย ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น
 • เพื่อการศึกษา
 • เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล

 • จุดเด่นของสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า สินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน (สินเชื่อแบบวงเงินส่วนบุคคล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด)
 • ผ่อนชำระได้ใกล้เคียงกับการผ่อนที่อยู่อาศัย ทำให้อัตราผ่อนต่องวดไม่สูงมากเกินไป

 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่ออเนกประสงค์


  1. เอกสารประจำตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 • 2. เอกสารเกี่ยวกับรายได้ ได้แก่
 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

 • 3. เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • 3. Minimum Retail Rate (MRR) คืออะไร?
  ปัจจุบันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR ของสินเชื่ออเนกประสงค์ (สินเชื่อบ้านแลกเงิน) ไว้ที่ 8.85% ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

  อัตราดอกเบี้ย MRR คืออะไร?
    Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถกำหนดระยะเวลาได้แน่นอน และอัตราดอกเบี้ย MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าผู้มีวงเงินสินเชื่อกู้ยืมมากที่สุด ซึ่ง MRR สามารถนำมาใช้ได้กับสินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบัตรเครดิตอีกด้วย

  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MRR ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะขึ้นอยู่กับรายได้และเงื่อนไขอื่น ๆ ของผู้ยื่นขอสินเชื่อด้วย อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/loan-interest-rates.html
  https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/fees.html
  4. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA และ MLTA

  การกู้ขอสินเชื่อบ้าน หรือ ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการกู้ยืมที่มีภาระในการผ่อนเป็นระยะเวลานาน อาจจะ 20 ปี 25 ปี หรือ 30 ปี เป็นต้น ดังนั้น การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำที่สถาบันทางการเงินเสนอให้แก่ผู้กู้ เนื่องจากเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกับผู้กู้ในระหว่างการผ่อน โดยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

  1. Mortgage Reducing Term Assurance หรือ ประกัน MRTA คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่บริษัทประกันจะจ่ายชำระหนี้สินให้กับทางสถาบันทางการเงินแทนผู้กู้ เมื่อผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งวงเงินคุ้มครองของประกัน MRTA จะลดลงสอดคล้องกับยอดคงค้างที่ลดลงเรื่อย ๆ จากการชำระหนี้ในแต่ละงวด และเมื่อครบอายุสัญญาความคุ้มครองก็จะหมดไป

  2. Mortgage Level Term Assurance หรือ ประกัน MLTA คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ โดยที่วงเงินคุ้มครองของประกัน MLTA จะไม่ลดลงตามยอดคงค้างชำระ และนอกจากประกัน MLTA จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมยอดสินเชื่อบ้านที่คงเหลือแล้ว ยังมอบความคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ทางตัวผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตัวผู้กู้ การประกันแบบ MLTA นอกจากจะครอบคลุมยอดสินเชื่อบ้านที่คงเหลือแล้ว ยังจะมีการมอบการคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ทางตัวผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย

  หมายเหตุ การสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

  5. เจ้าของกิจการสามารถยื่นสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์มอร์เกจพาวเวอร์ได้หรือไม่ ?
  สำหรับเจ้าของกิจการสามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ Mortgage Power “ได้” โดยมีเงื่อนไข คือ
 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • เป็นเจ้าของกิจการ 2 ปีขึ้นไป

 • โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • เรียกเก็บ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ชำระให้แก่กรมที่ดิน
 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ

 • หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/loan-interest-rates.html
  https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/fees.html

  สมัคร
  เลย
  icon arrow