สินเชื่ออเนกประสงค์

แหล่งเงินทุนสำหรับคนมีโฉนด

4.29

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.08% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 100,000 บาทขึ้นไป

4.29

%

คงที่ 3 ปี

5.08% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 100,000 บาทขึ้นไป

4.44

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.12% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

4.44

%

คงที่ 3 ปี

5.12% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

4.59

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.16% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 100,000 บาทขึ้นไป

4.59

%

คงที่ 3 ปี

5.16% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 100,000 บาทขึ้นไป

4.74

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.20% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

4.74

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.20% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

4.74

%

คงที่ 3 ปี

5.20% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

4.99

%

คงที่ 5 ปี

5.21% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 100,000 บาทขึ้นไป

5.04

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.27% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

5.29

%

คงที่ 5 ปี

5.33% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 100,000 บาทขึ้นไป

6.66

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.89% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

6.96

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.99% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon deed

แหล่งเงินทุนสำหรับ
คนมีโฉนด

icon laptop

ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้
สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

icon money

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภัย)

icon saving

ดอกเบี้ยเฉลี่ย
3 ปีแรก 4.44%

icon pie chart

สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกัน ไม่เกิน 80%
ของราคาประเมิน

สมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

สมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

บาท
ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุด 10 ล้านบาท
ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 15 ปี
สำหรับ Mortgage Power สูงสุด 10 ปี สำหรับ Property Loan

ยอดผ่อนต่อเดือน

บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 2.61 % MRR - 2.00 % 4.74 % 5.20 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 2.31 % MRR - 2.00 % 5.04 % 5.27 %

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาท
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 2.91 % MRR - 2.00 % 4.44 % 5.12 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 2.61 % MRR - 2.00 % 4.74 % 5.20 %
ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาท
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
4.44 % MRR - 2.00 % 4.44 % 5.12 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
4.74 % MRR - 2.00 % 4.74 % 5.20 %

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 3.06 % MRR - 2.00 % 4.29 % 5.08 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 2.76 % MRR - 2.00 % 4.59 % 5.16 %
ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
4.29 % MRR - 2.00 % 4.29 % 5.08 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
4.59 % MRR - 2.00 % 4.59 % 5.16 %
ทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท
ประเภท ปีที่ 1 - 5 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
4.99 % MRR - 2.00 % 4.99 % 5.21 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
5.29 % MRR - 2.00 % 5.29 % 5.33 %
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 0.69 % MRR - 0.35 % 6.66 % 6.89 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 0.39 % MRR - 0.35 % 6.96 % 6.99 %

หมายเหตุ
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการสมัคร

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
3. ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่ น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงาน
ในระดับบริหารตั้งแต่ ระดับผู้จัดการ / หัวหน้างานขึ้นไป
≥ 1 ปีขึ้นไป **
เจ้าของกิจการ ≥ 2 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ :
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

5. รายได้ขั้นต่ำ

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.74%
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44%
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
กรณีกู้เดี่ยว 50,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
50,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
50,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.29% และ ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 4.99%
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
กรณีกู้เดี่ยว 100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
3. ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่ น่าเชื่อถือเฉพาะพนักงาน
ในระดับบริหารตั้งแต่ ระดับผู้จัดการ / หัวหน้างานขึ้นไป
≥ 1 ปีขึ้นไป **

หมายเหตุ :
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

5. รายได้ขั้นต่ำ

สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

ข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับรายได้ 30,000 บาท และ รายได้ 50,000 บาท

 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
 • LTV สูงสุด 80% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี
 • เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับรายได้ 100,000 บาท

 • ประเภทหลักประกันได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 70% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • วงเงินสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ ขั้นต่ำ 5 ล้านบาท สูงสุด 20 ล้านบาท รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
 • เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม

 • เรียกเก็บ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • เรียกเก็บ ค่าอากรสแตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ อพาร์ตเม้นท์ เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์ โกดัง โรงงาน สำนักงาน อาคารพาณิชย์ (สำหรับการพาณิชย์)
 • LTV สูงสุด 60% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี
 • เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ

แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
บาท/เดือน
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร และ

เลือกวงเงิน และ อัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดผ่อนต่อเดือน

0

บาท/เดือน

icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. Minimum Retail Rate (MRR) Rate คืออะไร ?
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยปัจจุบันธนาคารกำหนดไว้ที่ 7.35% ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
2. Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) และ Mortgage Level Term Assurance (MLTA) คืออะไร ?
MRTA คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบทุนประกันลดลง ในขณะที่ MLTA ทุนประกันคงที่ โดยการสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
3. Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?
คือ อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาประเมินหลักประกัน
4. โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร และเบิกใช้สินเชื่อมีอะไรบ้าง ?
1.ค่าดำเนินการสินเชื่อ
2.ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน
3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน
4.ค่าอากรแสตมป์
5. เจ้าของกิจการสามารถยื่นสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์มอร์เกจพาวเวอร์ได้หรือไม่ ?
สามารถยื่นสมัครสินเชื่อได้ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สมัคร
เลย
icon arrow