สินเชื่ออเนกประสงค์

แหล่งเงินทุนสำหรับคนมีโฉนด

12 ก.พ. 64 - 31 ธ.ค 64

โปรโมชั่น สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1 ก.ย 64 - 31 ธ.ค 64

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR-3.360% MRR-2.000% 3.990% 5.010%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR-3.060% MRR-2.000% 4.290% 5.080%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต 3.990% MRR-2.000% 3.990% 5.010%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 4.290% MRR-2.000% 4.290% 5.080%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

หมายเหตุ :

- สำหรับพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวม 100,000 บาทขึ้นไป

- สำหรับพนักงานประจำที่ทำงานหรือเจ้าของกิจการที่ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1) ส่งออก รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์, เครื่องและชิ้นส่วนประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ, โพลิเมอร์, ผลิตภัณฑ์เคมี, วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรและชิ้นส่วน, สายไฟ, ยางรถยนต์ และ อาหารสัตว์เลี้ยง

2) ผลิตไฟฟ้า

3) อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์

- หลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม และ อาคารพาณิชย์ (Mixed-use)

- สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)

- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้าน บาท

- ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี

- เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

มอร์เกจพาวเวอร์

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท

ประเภท

ปีที่ 1 - 3

ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 2.610% MRR - 2.00% 4.74% 5.200%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 2.310% MRR - 2.00% 5.04% 5.270%

หมายเหตุ :

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาท

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR-3.360% MRR-2.000% 3.990% 5.010%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR-3.060% MRR-2.000% 4.290% 5.080%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต 3.990% MRR-2.000% 3.990% 5.010%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 4.290% MRR-2.000% 4.290% 5.080%

หมายเหตุ :

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท

ทางเลือกที่ 1

ประเภท

ปีที่ 1 - 3

ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 3.060% MRR - 2.00% 4.29% 5.080%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 2.760% MRR - 2.00% 4.59% 5.160%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต 4.29% MRR-2.000% 4.29% 5.080%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 4.59% MRR-2.000% 4.59% 5.160%

ทางเลือกที่ 3

ประเภท

ปีที่ 1 -5             

ระยะเวลาที่เหลือ           อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต                             4.99% MRR-2.000% 4.99% 5.210%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต                              5.29% MRR-2.000% 5.29% 5.330%

หมายเหตุ :

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

พร็อพเพอร์ตี้โลน

ประเภท

ปีที่ 1 - 3

ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 0.69% MRR - 0.350% 6.66% 6.89%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 0.39% MRR - 0.350% 6.96% 6.99%

หมายเหตุ :

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

 

มอร์เกจพาวเวอร์ และ พร็อพเพอร์ตี้โลน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 3. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน
พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ เฉพาะพนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ / หัวหน้างานขึ้นไป ≥ 1 ปีขึ้นไป **

หมายเหตุ :

* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้

**ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

4. รายได้ขั้นต่ำ

สำหรับสินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ ( อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.74%) และสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน    
- กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
- กรณีมีผู้กู้ร่วม    
กู้หลัก 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กู้รอง ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กู้หลัก+กู้รอง 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

สำหรับสินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ ( อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 4.44%) 

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน    
-กรณีกู้เดี่ยว 50,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป
-กรณีมีผู้กู้ร่วม    
กู้หลัก 50,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป
กู้รอง ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กู้หลัก+กู้รอง 50,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

สำหรับสินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ ( อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29%, อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 4.29% และ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 4.99%) 

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน    
- กรณีกู้เดี่ยว 100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาทขึ้นไป
- กรณีมีผู้กู้ร่วม    
กู้หลัก 100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาทขึ้นไป
กู้รอง ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กู้หลัก+กู้รอง 100,000 บาทขึ้นไป 100,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

5.ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 1. สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

 

มอร์เกจพาวเวอร์

สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท

 1. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
 2. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 80% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 3. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 4. ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี
 5. เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

สำหรับผู้ที่มีรายได้ 100,000 บาท

 1. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
 2. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 70% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 3. วงเงินสินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ ขั้นต่ำ 5 ล้านบาท สูงสุด 20 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 4. ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี
 5. เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และ สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 1. เรียกเก็บ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 2. เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 3. ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ

พร็อพเพอร์ตี้โลน

 1. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ อพาร์ตเม้นท์ เซอร์วิส อพาร์ตเม้นท์ โกดัง โรงงาน สำนักงาน อาคารพาณิชย์ (สำหรับการพาณิชย์)
 2. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 60% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 3. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 4. ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี
 5. เฉพาะวงเงินกู้แบบมีระยะเวลาเท่านั้น (Term Loan)
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 1. เรียกเก็บ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 2. เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 3. ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
หมายเหตุ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณวงเงินและดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร
ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว