สินเชื่อสำหรับรีไฟแนนซ์บ้าน

ประหยัดดอกเบี้ย มีเงินเพิ่ม รีไฟแนนซ์บ้าน 2564

12 ก.พ. 64 - 31 ธ.ค. 64

โปรโมชั่น*

สมัครพร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 6.16% MRR - 4.86% MRR - 3.86% MRR - 2.15% 2.39% 4.45%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 5.96% MRR - 4.66% MRR - 3.66% MRR - 2.15% 2.59% 4.51%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

หมายเหตุ

- วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

- สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกิน 80%

- เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

โปรโมชั่น*

สมัครพร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ตั้งแต่ 12 ก.พ. 64 - 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 6.16% MRR - 4.86% MRR - 3.86% MRR - 2.15% 2.39% 4.45%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 5.96% MRR - 4.66% MRR - 3.66% MRR - 2.15% 2.59% 4.51%

หมายเหตุ

- วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

- สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกิน 80%

- เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.76% MRR - 2.15% 2.59% 4.52%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.46% MRR - 2.15% 2.89% 4.60%

ทางเลือกที่ 2 (ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้)

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR-4.52% MRR-2.15% 2.83% 4.58%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR-4.22% MRR-2.15% 3.13% 4.67%

อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ยเฉี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR-4.86% MRR-2.15% 2.49% 4.49%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR-4.66% MRR-2.15% 2.69% 4.55%

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม

ประเภท

ปีที่ 1 - 3

ระยะเวลา ที่เหลือ

อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

MRR - 3.66%

MRR - 2.00%

3.69%

4.93%

แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

MRR - 3.36%

MRR - 2.00%

3.99%

5.01%

หมายเหตุ :

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

 

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุผู้กู้
  - พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. อายุงาน
พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *     
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ≥ 1 ปีขึ้นไป **       
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ ≥ 2 ปีขึ้นไป ***      

อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

 1. ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
 2. รายได้ขั้นต่ำ
อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน    
- กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
- กรณีมีผู้กู้ร่วม    
กู้หลัก 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กู้รอง ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กู้หลัก+กู้รอง 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
- กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
- กรณีมีผู้กู้ร่วม    
กู้หลัก 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
กู้รอง ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กู้หลัก+กู้รอง 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ


หมายเหตุ: ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ

เอกสารส่วนตัว

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

- สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบัน

- สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

- สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

เอกสารหลักประกัน

- สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

- สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

 

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม

 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุผู้กู้
  - พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. อายุงาน
พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ เฉพาะพนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ / หัวหน้างานขึ้นไป ≥ 1 ปีขึ้นไป **

หมายเหตุ :

* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้

**ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

4. ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม

5. รายได้ขั้นต่ำ

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน    
- กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
- กรณีมีผู้กู้ร่วม    
กู้หลัก 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กู้รอง ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กู้หลัก+กู้รอง 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เอกสารส่วนตัว

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

- สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบัน

- สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เอกสารหลักประกัน

- สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

 

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

 1. ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 2. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม ยกเว้น อาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
 3. วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
 4. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 5. ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 6. กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม 

 1. ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (เฉพาะผู้เลือกดอกเบี้ยทางเลือกที่ 3 เท่านั้น) 
 2. ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 3. ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 4. ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 5. ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

 

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม

 1. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
 2. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 3. วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 85% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 4. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
 5. วงเงินที่ขอเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 40% ของราคาประเมินแต่เมื่อรวมส่วนที่รีไฟแนนซ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 1. เรียกเก็บ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 2. เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 3. ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
หมายเหตุ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณวงเงินและดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร
ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว