สินเชื่อสำหรับ
รีไฟแนนซ์บ้าน

ประหยัดดอกเบี้ย มีเงินเพิ่ม

3.29

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.86% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
และสมัครพร้อม Digital saving

3.59

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.95% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
และสมัครพร้อม Digital saving

3.49

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.92% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3.79

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.01% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3.79

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.01% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

4.09

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.09% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

3.59

%

เฉลี่ย 3 ปี

5.98% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน
ขอหรือไม่ขอวงเงินเพิ่ม

3.89

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.07% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน
ขอหรือไม่ขอวงเงินเพิ่ม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon home fire

ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
(3 ปีแรก)

icon home estimate

ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์,
ค่าอากรแสตมป์

icon money

วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า
3 ล้านบาท

icon saving

ดอกเบี้ยต่ำ
เฉลี่ยปีแรก 2.79%

icon pie chart

สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกัน ไม่เกิน 70% ของ
ราคาประเมิน

สมัครวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

สมัครวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

บาท
ขั้นต่ำ 300,000 บาท กรณีรีไฟแนนซ์แล้วขอวงเงินเพิ่ม
กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท

ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 30 ปี
ระยะเวลากู้เมื่อนับรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ยอดผ่อนต่อเดือน

บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

โปรโมชั่น*
สมัครพร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่ 7 กรกฏาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยปีแรก
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 6.06 % MRR - 5.31 % MRR - 2.05 % 2.79 % 3.29 % 5.86 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 5.76 % MRR - 5.01 % MRR - 2.05 % 3.09 % 3.59 % 5.95 %

หมายเหตุ

 • วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกิน 85%
 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย เช่น Chill D, Speed D ฯลฯ ของธนาคาร
ทางเลือกที่ 1 สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 5.36 % MRR - 2.05 % 3.49 % 5.92 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 5.06 % MRR - 2.05 % 3.79 % 6.01 %
ทางเลือกที่ 2 สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
(ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 5.06 % MRR - 2.05 % 3.79 % 6.01 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 4.76 % MRR - 2.05 % 4.09 % 6.09 %

หมายเหตุ
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
*MRR = 8.85% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

อัตราดอกเบี้ย กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน ขอหรือไม่ขอวงเงินเพิ่ม
ประเภทวงเงิน ประเภท อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ
วงเงินสินเชื่อบ้าน แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 5.26 % MRR - 2.00 % 3.59 % 5.98 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 4.96 % MRR - 2.00 % 3.89 % 6.07 %
วงเงินอเนกประสงค์ แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 2.76 % MRR - 2.00 % 6.09 % 6.66 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 2.46 % MRR - 2.00 % 6.39 % 6.74 %

หมายเหตุ
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
*MRR = 8.85% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

รายละเอียดการสมัคร

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. อายุผู้กู้

 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. อายุงาน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ≥ 1 ปีขึ้นไป **
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ ≥ 2 ปีขึ้นไป ***

หมายเหตุ :
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

4. ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
5. ผู้กู้หลักและกู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง สามี ภรรยา (คู่รักเพศเดียวกันสามารถกู้ร่วมกันได้ โดยให้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน)
6. รายได้ขั้นต่ำ

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. อายุผู้กู้

 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. อายุงาน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ
เฉพาะพนักงานในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ / หัวหน้างานขึ้นไป
≥ 1 ปีขึ้นไป **

หมายเหตุ :
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

4. ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
5. ผู้กู้หลักและกู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง สามี ภรรยา (คู่รักเพศเดียวกันสามารถกู้ร่วมกันได้ โดยให้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน)
6. รายได้ขั้นต่ำ

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 • ประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 100% รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 • ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์
 • ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
 • กรณีสมัครทำประกันชีวิตต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 • วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 80% (รวม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
 • วงเงินที่ขอเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 40% ของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ

แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
บาท/เดือน
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร และ

เลือกวงเงิน และ อัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดผ่อนต่อเดือน

0

บาท/เดือน

icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อรีไฟแนนซ์ นอกจากมีส่วนช่วยให้คุณมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นแล้ว สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) ยังมีสิทธิประโยชน์ให้คุณอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (3ปีแรก)
 • ฟรี ค่าประเมินหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
 • อนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้าน
 • ดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ยปีแรก 2.79%
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย เช่น Chill D, Speed D ฯลฯ ของธนาคาร

 • หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

  2. Minimum Retail Rate (MRR) คืออะไร?
  ปัจจุบันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) ไว้ที่ 8.85% ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

  อัตราดอกเบี้ย MRR คืออะไร?


  Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถกำหนดระยะเวลาได้แน่นอน และอัตราดอกเบี้ย MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าผู้มีวงเงินสินเชื่อกู้ยืมมากที่สุด ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะใช้อัตราดอกเบี้ย MRR กับการขอสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MRR ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะขึ้นอยู่กับรายได้และเงื่อนไขอื่นๆ ของผู้ยื่นของสินเชื่อด้วย อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


 • https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/loan-interest-rates.html
 • https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/fees.html
 • 3. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA และ MLTA
  การกู้เงินซื้อบ้าน หรือ ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการกู้ยืมที่มีภาระในการผ่อนเป็นระยะเวลานาน อาจจะ 20 ปี 25 ปี หรือ 30 ปี เป็นต้น ดังนั้น สถาบันการเงินหลายแห่งจึงมักจะเสนอการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้กู้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดกับผู้กู้ในระหว่างผ่อนบ้าน ทั้งนี้ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน มีทั้งหมด 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

  1. ประกัน MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่บริษัทประกันจะจ่ายชำระหนี้สินให้กับทางสถาบันทางการเงินแทนผู้กู้ เมื่อผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งวงเงินคุ้มครองของประกัน MRTA จะลดลงสอดคล้องกับยอดหนี้บ้านคงค้างที่ลดลงเรื่อย ๆ จากการชำระหนี้ในแต่ละงวด และเมื่อครบอายุสัญญาความคุ้มครองก็จะหมดไป


  2. ประกัน MLTA (Mortgage Level Term Assurance) คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ กล่าวคือ วงเงินคุ้มครองประกัน MLTA จะไม่ลดลงตามยอดคงค้างชำระ และนอกจากประกัน MLTA จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมยอดสินเชื่อบ้านที่คงเหลือแล้ว ยังมอบความคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ทางตัวผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตัวผู้กู้ซื้อบ้าน ประกัน MLTA จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมยอดสินเชื่อบ้านที่คงเหลือ รวมถึงมอบการคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ทางตัวผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย


  หมายเหตุ การสมัครใช้บริการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ประกัน MRTA หรือ ประกัน MLTA) ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

  4. Loan to Value ratio (LTV) คืออะไร ?

  Loan to value ratio (LTV) คือ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดวงเงินที่ผู้กู้จะขอวงเงินซื้อบ้านได้ หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ LTV ก็คือ เกณฑ์ที่กำหนดว่า ผู้กู้จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำเท่าไรสำหรับการกู้ซื้อบ้าน


  โดยคิดจากอัตราส่วนของสินเชื่อต่อราคาบ้านที่ทางธนาคารสามารถให้สินเชื่อได้ เมื่อเทียบกับราคาบ้านที่ซื้อ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาบ้านจำกัดที่ 70% ธนาคารจะสามารถปล่อยวงเงินสินเชื่อบ้านสำหรับบ้านราคา 1,000,000 บาทได้ไม่เกิน 700,000 บาท เท่ากับว่าทางผู้กู้จะสามารถกู้ยืมจากธนาคารได้สูงสุด 700,000 บาท และเงินส่วนที่เหลืออีก 300,000 บาทจะมาจากเงินสดของผู้กู้เอง หรือที่เราเรียกกันว่า “เงินดาวน์”


  ซึ่งกำหนดเกณฑ์แบบนี้จะทำให้ธนาคารลดความเสี่ยงในการปล่อยกู้และป้องกันไม่ให้เกิดการกู้ซื้อบ้านมากเกินไปจนเกิดภาวะฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านราคาประเมินบ้านก็มีผลต่อการพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อของธนาคารด้วยเช่นกัน


  5. รีไฟแนนซ์บ้าน ตอนไหนดี?

  รีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) คือ การที่เราขอยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารแห่งใหม่ หรือพูดง่ายๆ ให้เข้าใจก็คือ เปลี่ยนธนาคารที่เรากู้สินเชื่อบ้านปัจจุบัน ไปยังธนาคารแห่งใหม่ โดยจุดประสงค์ในการยื่นรีไฟแนนซ์ คือ เพื่อลดดอกเบี้ยบ้าน และทำให้ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลง ส่งผลให้เราผ่อนบ้านหมดได้เร็วยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการยื่นรีไฟแนนซ์บ้านเป็นสิ่งที่คนซื้อบ้านหลายๆ คนนิยมกัน


  การรีไฟแนนซ์บ้าน นอกจากจะช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน หรือลดยอดผ่อนบ้านต่อเดือนน้อยลงแล้ว คุณยังสามารถขอวงเงินเพิ่มจากการรีไฟแนนซ์บ้านได้ด้วยเช่นกัน หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า การรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน ทั้งนี้เพราะ เมื่อคุณทำการรีไฟแนนซ์บ้าน กับธนาคารแห่งใหม่ ธนาคารมักจะอนุมัติวงเงินสูงสุดที่ 90-95% ของราคาประเมินบ้าน ซึ่งคุณสามารถทำการขอกู้วงเงินเพิ่มได้คำนวณจากส่วนต่างของราคาบ้าน และยอดหนี้บ้านที่คงเหลือจากธนาคารเดิม


  การรีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงิน เหมาะสำหรับ คนที่กำลังมองหาสินเชื่ออเนกประสงค์ หรือ ต้องการวงเงินเพิ่ม เพื่อใช้จ่ายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ต้องการซ่อมแซมต่อเติมบ้าน หรือ ต้องการวงเงินสำหรับลงทุนธุรกิจ เป็นต้น


  รีไฟแนนซ์บ้าน ตอนไหนดี? ช่วงเวลาที่เหมาะสมรีไฟแนนซ์บ้านนั้นควรยื่นขอรีไฟแนนซ์ทุกๆ 3 ปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถรีไฟแนนซ์ ไปยังสถาบันการเงินอื่น โดยไม่เสียค่าปรับการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด (prepayment fee) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัญญาที่ระบุไว้ด้วย บางแห่งอาจกำหนดระยะเวลาที่นานกว่านั้น และก่อนการรีไฟแนนซ์ทุกครั้ง เราควรพิจารณาถึงค่าธรรมเนียมส่วนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการรีไฟแนนซ์ ว่าคุ้มค่าในการย้ายธนาคารหรือไม่


  6. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีรายละเอียดดังนี้


  1. ค่าดำเนินการสินเชื่อ

  ค่าดำเนินการสินเชื่อโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0-1% ของวงเงิน หรือบางธนาคารอาจจะมีการยกเว้นในกรณีที่วงเงินต่ำกว่า 500,000 บาท ถ้าหากเกินกว่านั้นจะเรียกเก็บที่ 0.1%


  2. ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน

  คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทางธนาคารว่าได้ตกลงกับทางโครงการเป็นอย่างไร แต่สำหรับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะฟรีค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน


  3.ค่าใช้จ่ายในการจดจำนองหลักประกัน

  สำหรับค่าจดจำนองหลักประกันปกติจะคิดที่ 1% ของเงินจำนอง


  4.ค่าอากรแสตมป์

  ปกติการรีไฟแนนซ์บ้าน จะมีค่าอากรแสตมป์จะอยู่ที่ 0.05% ของราคาขายแต่ไม่เกิน 10,000 บาท แต่สำหรับ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะฟรีค่าอากรแสตมป์


  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการรีไฟแนนซ์บ้าน (Refinance) เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


 • https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/loan-interest-rates.html
 • https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/fees.html
 • สมัคร
  เลย
  icon arrow