สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน

บ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านทุกโครงการ กู้ได้

12 ก.พ. 64 - 31 ธ.ค 64

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.86% MRR - 2.00% 2.49% 4.60%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.66% MRR - 2.00% 2.69% 4.65%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

หมายเหตุ:

- สำหรับพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขึ้นไป

- สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ/เจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1 (พนักงานประจำ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน ≤ 80%)

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.86% MRR - 2.00% 2.49% 4.60%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.66% MRR - 2.00% 2.69% 4.65%

ทางเลือกที่ 2 (พนักงานประจำ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน ≤ 85%, เจ้าของกิจการ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน ≤ 70%)

ประเภท ดอกเบี้ย
ปี 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 4.46% MRR - 2.00% 2.89% 4.71%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.16% MRR - 2.00% 3.19% 4.79%

อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1 (ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-12
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต 0%

MRR -

4.045%

 

MRR -

4.045%

 

MRR -

2.000%

3.03% 4.74%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 0%

 

MRR -

3.717%

 

 

MRR -

3.717%

 

 

MRR -

2.000%

 

3.33% 4.83%

ทางเลือกที่ 2 (ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้)

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-12
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต 0%

MRR -

3.936%

 

MRR -

3.936%

 

MRR -

2.000%

3.13% 4.77%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 0%

 

MRR -

3.608%

 

 

MRR -

3.608%

 

 

MRR -

2.000%

 

3.43% 4.85%

หมายเหตุ :

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุผู้กู้
  - พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน
พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *     
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ≥ 1 ปีขึ้นไป **       
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ ≥ 2 ปีขึ้นไป ***      

อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน

*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

 1. รายได้ขั้นต่ำ
อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน    
- กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
- กรณีมีผู้กู้ร่วม    
กู้หลัก 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กู้รอง ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กู้หลัก+กู้รอง 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว  กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
- กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
- กรณีมีผู้กู้ร่วม    
กู้หลัก 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
กู้รอง ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กู้หลัก+กู้รอง 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ


หมายเหตุ: ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ

เอกสารส่วนตัว

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

- สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบัน

- สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

- สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

- สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

เอกสารหลักประกัน
- สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

สำหรับผู้ที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

 1. สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขั้นไป(สามารถรวมรายได้ของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมได้)
 2. อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
 4. วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 5. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน(ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมค่าเบี้ย ประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 6. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือสูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

 1. สำหรับพนักงานประจำทีมีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดแล้วต้อง 30,000 บาทขึ้นไป
 2. อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
 4. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน(ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) รวมค่าเบี้ย ประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 5. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 6. กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง 1หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา(วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

 1. ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 2. ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 3. เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

ค่าธรรมเนียม สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

 1. ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 2. ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 3. ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 4. เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
หมายเหตุ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณวงเงินและดอกเบี้ย

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของธนาคาร
ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว