สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน

บ้านใหม่ บ้านมือสอง บ้านทุกโครงการ กู้ได้

3.29

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.17% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

3.39

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.20% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

3.49

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.23% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

3.49

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.23% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

3.59

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.26% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

3.69

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.29% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

3.69

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.29% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3.79

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.32% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3.89

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.35% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3.89

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.35% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

4.09

%

เฉลี่ย 3 ปี

6.41% ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา

สำหรับ ผู้ไม่ทำประกันชีวิต
รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.17% - 6.41% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

icon house

บ้านแบบไหนก็กู้ได้

icon home estimate

ฟรีค่าประเมิน
ราคาหลักทรัพย์,
ค่าดำเนินการสินเชื่อ

icon money

วงเงินกู้สูงสุด
ไม่เกิน 10 ล้านบาท

icon saving

ดอกเบี้ย
ที่ดึงดูด

icon pie chart

สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า
หลักประกัน ไม่เกิน 95%
ของราคาประเมิน

สมัครวันที่ 1 มิ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2567

สมัครวันที่ 1 มิ.ย. 2567 – 30 ก.ย. 2567

สมัครเลย

คำนวณยอดผ่อนเบื้องต้น

บาท
ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท
ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลากู้เมื่อนับรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี)

ยอดผ่อนต่อเดือน

บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ทางเลือกที่ 1 สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
พนักงานประจำ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน <=85%
เจ้าของกิจการ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน <=70%
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 6.46 % MRR - 5.71 % MRR - 5.71 % MRR - 2.00 % 3.29 % 6.17 %
แบบที่ 2
ทำประกันชีวิต
ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
คงที่ 2.89% คงที่ 3.64% MRR - 5.61 % MRR - 2.00 % 3.39 % 6.20 %
แบบที่ 3
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 6.26 % MRR - 5.51 % MRR - 5.51 % MRR - 2.00 % 3.49 % 6.23 %

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.17% - 6.23% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ทางเลือกที่ 2 สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป
พนักงานประจำ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน >85%-90%
เจ้าของกิจการ สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน >70%-80%
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 6.26 % MRR - 5.51 % MRR - 5.51 % MRR - 2.00 % 3.49 % 6.23 %
แบบที่ 2
ทำประกันชีวิต
ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
คงที่ 3.09% คงที่ 3.84% MRR - 5.41 % MRR - 2.00 % 3.59 % 6.26 %
แบบที่ 3
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 6.06 % MRR - 5.31 % MRR - 5.31 % MRR - 2.00 % 3.69 % 6.29 %

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.23% - 6.29% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ทางเลือกที่ 1 สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
ยกเว้น ค่าประเมินหลักทรัพย์
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 6.06 % MRR - 5.31 % MRR - 5.31 % MRR - 2.00 % 3.69 % 6.29 %
แบบที่ 2
ทำประกันชีวิต
ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี
คงที่ 3.29% คงที่ 4.04% MRR - 5.21 % MRR - 2.00 % 3.79 % 6.32 %
แบบที่ 3
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 5.86 % MRR - 5.11 % MRR - 5.11 % MRR - 2.00 % 3.89 % 6.35 %

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.29% - 6.35% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ทางเลือกที่ 2 สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
ยกเว้น ค่าประเมินหลักทรัพย์, ยกเว้นค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
แบบที่ 1
ทำประกันชีวิต
MRR - 5.86 % MRR - 5.11 % MRR - 5.11 % MRR - 2.00 % 3.89 % 6.35 %
แบบที่ 2
ไม่ทำประกันชีวิต
MRR - 5.66 % MRR - 4.91 % MRR - 4.91 % MRR - 2.00 % 4.09 % 6.41 %

หมายเหตุ

 • คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.35% - 6.41% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 9.25% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.cimbthai.com หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

รายละเอียดการสมัคร

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. อายุผู้กู้

 • พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

3. ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. อายุงาน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ≥ 6 เดือนขึ้นไป *
พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ≥ 1 ปีขึ้นไป **
ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ ≥ 2 ปีขึ้นไป***

หมายเหตุ :
* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

5. ผู้กู้หลักและกู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง สามี ภรรยา (คู่รักเพศเดียวกันสามารถกู้ร่วมกันได้ โดยให้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน)
6. รายได้ขั้นต่ำ

อาชีพ สถานที่ทำงาน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล* ต่างจังหวัด
พนักงาน
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป 30,000 บาทขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
กรณีกู้เดี่ยว 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก)
30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้รอง)
ไม่กำหนดขั้นต่ำ ไม่กำหนดขั้นต่ำ
กรณีมีผู้กู้ร่วม
(กู้หลัก+กู้รอง)
30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

หมายเหตุ : ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาเอกสาร ภพ. 30 และใบเสร็จ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

5. เอกสารหลักประกัน ดังนี้

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า/สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

ข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

 • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ/เจ้าของกิจการที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขั้นไป (สามารถรวมรายได้ของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมได้)
 • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
 • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน รวมค่าเบี้ย ประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • กรณีสมัครทำประกันชีวิตต้องสมัครทำประกันขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือสูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สูงสุด 3,210 บาท
 • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

ข้อตกลงและเงื่อนไข สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

 • สำหรับพนักงานประจำทีมีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และเมื่อรวมรายได้ทั้งหมดแล้วต้อง 30,000 บาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับลูกค้าที่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม, และ คอนโดมิเนียม
 • กรณีสมัครทำประกันชีวิตต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 • หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา(วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

 • ยกเว้น ค่าจดจำนองสูงสุด 100,000 บาท
 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ สูงสุด 3,210 บาท
 • เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

แบบฟอร์มการสมัคร

กรอกข้อมูล

บาท/เดือน
บาท/เดือน
ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อ นำเสนอ ให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ ตามที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจ โดยข้าพเจ้ายอมรับ และ ของธนาคาร

เลือกวงเงิน และ อัตราดอกเบี้ย

บาท

ยอดผ่อนต่อเดือน

0

บาท/เดือน

icon refresh

คำถามที่พบบ่อย

1. รายละเอียดสินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
สินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน คือ การทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อนำไปซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม, ทาวน์เฮ้าส์, ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์, คอนโดมิเนียม ฯลฯ เนื่องจากบ้านเป็นคอนโด เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ส่งผลให้มีวงเงินอนุมัติที่สูงและมีระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ยาวนานกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆ (ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี) ซึ่งสินเชื่อบ้านมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นต้น

สินเชื่อบ้านแบบกู้ร่วม (กู้ร่วมซื้อบ้าน)

การกู้สินเชื่อบ้านร่วมกัน หรือ กู้ร่วมซื้อบ้าน คือ การที่คน 2 คน อาทิ สามี-ภรรยา, พ่อ-แม่, พี่น้อง หรือญาติ ทำการเซ็นสัญญายื่นกู้ทรัพย์สินชิ้นเดียวกัน โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะกำหนดจำนวนผู้กู้ร่วมสูงสุด 3 ท่านซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยพิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ขอผู้ยื่นขอสินเชื่อ

การกู้ร่วมซื้อบ้าน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อบ้านได้ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งธนาคารอาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อไม่ถึงราคาบ้าน ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถซื้อบ้านได้ หลายคนจึงเลือกที่จะขอสินเชื่อบ้านแบบกู้ร่วม โดยนำเงินรายได้ของผู้กู้ร่วมทุกคนมารวมกัน เพื่อให้เพียงพอตามเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน

ปัจจุบันการกู้ร่วมซื้อบ้าน ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายหรือมีสายเลือดเดียวกันเท่านั้น เพราะธนาคารหรือสถาบันการเงินหลายแห่งอนุญาตให้ คู่รักเพศเดียวกัน (คู่รัก LGBTQ+) ที่วางแผนสร้างครอบครัวด้วยกัน สามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านร่วมกันได้เช่นกัน โดยคู่รัก LGBTQ+ ที่ทำการกู้ร่วมซื้อบ้าน มีเงื่อนไขการแบ่งผู้ถือกรรมสิทธิ์ 2 รูปแบบ คือ

 • ยื่นขอสินเชื่อกู้ร่วม แต่มีชื่อคนคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 • ยื่นขอสินเชื่อกู้ร่วม และใส่ชื่อของผู้กู้ทั้ง 2 คนให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
 • (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ คู่รัก LGBTQ+ ซื้อบ้านร่วมกัน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?)

  สินเชื่อบ้านใหม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  ไม่ว่าบ้านในฝันของคุณจะเป็นบ้านมือหนึ่ง บ้านมือสอง ฯลฯ หรือคู่รักเพศเดียวกันที่อยากกู้ร่วมซื้อบ้าน ก็สามารถขอสินเชื่อบ้านใหม่ และสินเชื่อบ้านมือสอง ได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 • ฟรี ค่าประเมิน ราคาหลักทรัพย์และค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยเฉลี่ยปีแรก 2.89%
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน

 • หมายเหตุ
 • คู่รักเพศเดียวกันสามารถกู้สินเชื่อบ้านร่วมกัน โดยให้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักประกันร่วมกัน และสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งสินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านมือสอง สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รวมถึง สินเชื่ออเนกประสงค์

 • เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
 • กู้เท่าที่จำเป็นและผ่อนชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา อยู่ระหว่าง 6.17% – 6.29% โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี
 • อ้างอิง MRR = 9.25% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
 • วงเงินอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยและ ข้อกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารประกาศกำหนด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777
 • 2. Minimum Retail Rate (MRR) คืออะไร?
  ปัจจุบันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR ของสินเชื่อบ้านใหม่ และ สินเชื่อบ้านมือสอง ไว้ที่ 9.25% ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

  อัตราดอกเบี้ย MRR คืออะไร?
    Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สามารถกำหนดระยะเวลาได้แน่นอน และอัตราดอกเบี้ย MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าผู้มีวงเงินสินเชื่อกู้ยืมมากที่สุด ซึ่ง MRR สามารถนำมาใช้ได้กับสินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบัตรเครดิตอีกด้วย

  หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MRR ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะขึ้นอยู่กับรายได้และเงื่อนไขอื่น ๆ ของผู้ยื่นขอสินเชื่อด้วย อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/loan-interest-rates.html
  https://www.cimbthai.com/th/personal/help-support/rates-charges/fees.html
  3. ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA และ MLTA

  การกู้ขอสินเชื่อบ้าน หรือ ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นการกู้ยืมที่มีภาระในการผ่อนเป็นระยะเวลานาน อาจจะ 20 ปี 25 ปี หรือ 30 ปี เป็นต้น ดังนั้น การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำที่สถาบันทางการเงินเสนอให้แก่ผู้กู้ เนื่องจากเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกับผู้กู้ในระหว่างการผ่อน โดยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

  1. Mortgage Reducing Term Assurance หรือ ประกัน MRTA คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่บริษัทประกันจะจ่ายชำระหนี้สินให้กับทางสถาบันทางการเงินแทนผู้กู้ เมื่อผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งวงเงินคุ้มครองของประกัน MRTA จะลดลงสอดคล้องกับยอดคงค้างที่ลดลงเรื่อย ๆ จากการชำระหนี้ในแต่ละงวด และเมื่อครบอายุสัญญาความคุ้มครองก็จะหมดไป

  2. Mortgage Level Term Assurance หรือ ประกัน MLTA คือ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบคงที่ โดยที่วงเงินคุ้มครองของประกัน MLTA จะไม่ลดลงตามยอดคงค้างชำระ และนอกจากประกัน MLTA จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมยอดสินเชื่อบ้านที่คงเหลือแล้ว ยังมอบความคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ทางตัวผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์ และหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตัวผู้กู้ การประกันแบบ MLTA นอกจากจะครอบคลุมยอดสินเชื่อบ้านที่คงเหลือแล้ว ยังจะมีการมอบการคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ทางตัวผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย

  หมายเหตุ การสมัครใช้บริการไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

  4. Loan to value ratio (LTV) คืออะไร ?

  Loan to value ratio (LTV) คือ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดวงเงินที่ผู้กู้จะขอวงเงินซื้อบ้านได้ หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ LTV ก็คือ เกณฑ์ที่กำหนดว่า ผู้กู้จะต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำเท่าไรสำหรับการกู้ซื้อบ้าน

  โดยคิดจากอัตราส่วนของสินเชื่อต่อราคาบ้านที่ทางธนาคารสามารถให้สินเชื่อได้ เมื่อเทียบกับราคาบ้านที่ซื้อ เช่น อัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาบ้านจำกัดที่ 70% ธนาคารจะสามารถปล่อยวงเงินสินเชื่อให้กับบ้านราคา 1,000,000 บาทได้ไม่เกิน 700,000 บาท เท่ากับว่าทางผู้กู้จะสามารถกู้ยืมจากธนาคารได้สูงสุด 700,000 บาท และเงินส่วนที่เหลืออีก 300,000 บาทจะมาจากเงินสดของผู้กู้เอง หรือที่เราเรียกกันว่า “เงินดาวน์”

  ซึ่งกำหนดเกณฑ์แบบนี้จะทำให้ธนาคารลดความเสี่ยงในการปล่อยกู้และป้องกันไม่ให้เกิดการกู้ซื้อบ้านมากเกินไปจนเกิดภาวะฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านราคาประเมินบ้านก็มีผลต่อการพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อของธนาคารด้วยเช่นกัน

  5. สามารถขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินของตัวเองได้หรือไม่?
  นอกจากบริการสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้านแล้ว ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ยังมีบริการสินเชื่อเพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction) ด้วยเช่นกัน
  6. ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการสมัคร และเบิกสินเชื่อ
  สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครและเบิกสินเชื่อบ้าน มีดังนี้
 • ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าธรรมเนียมการจำนอง 1% ของวงเงินกู้ ชำระให้แก่กรมที่ดิน
 • สมัคร
  เลย
  icon arrow