คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 2. อายุผู้กู้
  - พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี*)
  *กรณีผู้กู้อายุ 45 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. อายุงาน
  • หมายเหตุ :
   1. อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
   2. ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
   3. ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์
 4. ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 5. รายได้ขั้นต่ำ
  พนักงาน : กรณีกู้เดี่ยว
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  15,000 บาทขึ้นไป
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  15,000 บาทขึ้นไป
  พนักงาน : กรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้หลัก
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  10,000 บาทขึ้นไป
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  10,000 บาทขึ้นไป
  พนักงาน : กรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้รอง
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  พนักงาน : กรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้หลัก + กู้รอง
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  15,000 บาทขึ้นไป
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  15,000 บาทขึ้นไป
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว : กรณีกู้เดี่ยว
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว : กรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้หลัก
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว : กรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้รอง
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว : กรณีมีผู้กู้ร่วม
  กู้หลัก + กู้รอง
  สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล*
  30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  สถานที่ทำงาน ต่างจังหวัด
  20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  • หมายเหตุ :
   1. ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เอกสารส่วนตัว : - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ : - สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบัน
- สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
เอกสารหลักประกัน : - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
- สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ
เอกสารส่วนตัว : - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้ : - สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
- สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
เอกสารหลักประกัน : - สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
- สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม